Vier in Balans

Jaarlijks brengt Kennisnet de Vier in Balans Monitor uit. Deze monitor is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek en beschrijft de stand van zaken in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De basis voor de monitor vormt het Vier-In-Balans-model. De kern van dit model is dat invoering van ICT voor onderwijsdoeleinden alleen kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ICT-infrastructuur.

Samenwerking en leiderschap ( zoals ook binnen de stichting Digidact vormgegeven) vormen het fundament onder de bouwstenen waarmee een goede didactische inzet van ICT mogelijk wordt.

Stichting Digidact werkt al vele jaren met het Vier-In-Balans-model, zowel op koepel als op lokaal niveau. Ieder jaar leveren de Digidactscholen input aan het landelijk onderzoek.